Blog
... S ODPADMI JEDNODUCHO, BEZ STAROSTÍ A PODĽA PREDPISOV Prejsť na blog

Partner pre Vašu prevádzku

Online evidencia odpadov

SME TU PRE VÁS


Spokojnosť, flexibilita, spoľahlivosť

ESPIK Group s. r. o. je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, ktorej predmetom podnikania je zber a preprava odpadov
(ďalej aj len ako odberateľ „ESPIK“). Na uvedené činnosti je ESPIK oprávnený na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov –
20 01 25 rastlinné oleje a tuky. Taktiež povolenie pridelila regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa, podľa článku 24 ods. 1 písm. i) a článku 44 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 na vykonávanie zberu a prepravy odpadov 20 01 08 - vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3- kuchynský odpad, úradné číslo STOD-SL46-SK

Slovensko

Zaoberáme sa:

ZBEROM A ODVOZOM BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV (VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY “VŽP” )

- 20 01 25 rastlinné oleje a tuky

- 20 01 08 vedĺajšie živočíšne produkty

VYHOVIEME VAŠÍM POTREBÁM


Kompletné služby pod jednou strechou

PRACUJEME NA ZÁKLADE


pravoplatných predpisov sr. a eu.

Mapa

POVOLENIA

Od 1.1.2013 platí novela zákona o odpadoch -zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu (ďalej len VŽP) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Táto novela ukladá pôvodcovi odpadu (prevádzkovateľ kuchyne, reštaurácie) povinnosť odovzdať odpad len osobe (sprostredkovateľ – obchodník, prepravca) oprávnenej nakladať s týmto odpadom. Osoba, ktorá vykonáva zber kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou,podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch, musí však spĺňať podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov.

O odpad je povinný sa postarať prevádzkovateľ

Novela ustanovila, že o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je povinná postarať sa fyzická osoba– podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (kuchyňa, reštaurácia).Zodpovednosť za nakladanie s takýmto odpadom je preto určená prevádzkovateľovi kuchyne, ktorá má aj za povinnosť hradiť náklady spojené so zberom kuchynského a reštauračného odpadu, jeho skladovaním, prepravou, likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly.

Prevádzkovateľ kuchynského a reštauračného zariadenia má za povinnosť zabezpečiť skladovanie potravinárskeho odpadu do doby odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi, prepravcovi) s VŽP tak, aby sa s obsahom neoprávnene nemanipulovalo, zabezpečiť voči poveternostným podmienkam a aby sa do prepravnej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy (napríklad sklad odpadu, chladiace zariadenie na odpad).

Prevádzkovateľ kuchyne môže zabezpečiť odstránenie odpadu prostredníctvom krmiva pre spoločenské zvieratá, len ak ide o bývalé potraviny a učiniť tak so súhlasom príslušného orgánu veterinárnej a potravinovej správy. Taktiež je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom,okrem kožušinových zvierat (napr. svorky psov, keď dva a viac psov je držaných na jednom mieste u jedného vlastníka alebo držiteľa a používaných na služobné,pracovné alebo poľovnícke účely, atď.viď zákon č. 148/2012 Z.z.).


V PRÍPADE ZÁUJMU O SPOLUPRÁCU NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ


ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666
Okr. súd Prešov, odd. SRO, vl.č 26349/P

Kontakt:

+421 948 431 014 – infolinka
+421 948 046 204 – manažér prevádzky
+421 948 016 046 – manažér predaja (zmluvy o zbere a odvoze odpadu)
Email: info@espik.sk , www.espik.sk